Şehri Müşavirlik
 
 
 
 
6
Şirketler tarafından kurumsal düzeyde talep edilen mali ve ekonomik boyutu olan tüm hizmetler bir ön inceleme yapıldıktan sonra şirketimiz tarafından sunulmaktadır. Vergi ve mali mevzuatımızda izin verilen pek çok operasyonel uygulama ehil insanlar tarafından yapılmadığı durumlarda orta ve uzun vadede şirketlere sorunlar çıkarmaktadır. Transfer fiyatlaması suretiyle örtülü kazanç aktarılmasına yol açılabilmekte, örtülü sermaye durumları söz konusu olabilmekte, şirket evlilikleri-tasfiye-devir-birleşme durumlarında başlangıçta öngörülmeyen durumlar çıkabilmekte, kül halinde satışlarda emsal bedel tespitlerinde, işyeri satışlarında bedel tespitlerinde , şirket nevilerinin değişmelerinde, SGK uygulamalarında şantiye kapanışları, geçici işçi çalıştırmaları, işyeri ve şube açılış ve kapanışlarında hep nitelikli hizmet alımı gerekmektedir.
Şirketimizin her konu hakkında yetişmiş elemanları bulunmakta olup bu kişiler Yeminli Mali Müşavirlerimizin yönlendirmesi ve kontrolünde konu bazında hizmet vermektedirler. Şirketimiz talep edilen ihtiyaçları tam bir bağımsızlık ve güven ilkeleri doğrultunda çözmektedir.
Örneğin bir şirket satın alınması gündeme geldiğinde yapılması gereken çalışmada önce durum tespitleri yapılır. Bu kapsamda alıcı tarafta;
Satın alınacak şirketin geçmiş performansına dayalı güçlü bir analiz
Alım fiyatının hesaplanmasında rol oynayacak ana unsurların saptanması ve analizi
Hedef işletmenin geleceğe yönelik finansal tahminleri ve bu tahminlerin dayanaklarının kritik biçimde analiz edilmesi
Hedef işletme ve faaliyet alanıyla ilgili temel risklerin belirlenmesi
Öngörülen anlaşmanın finansal ve vergisel olarak yapılandırılmasında hizmet verilmesi
Satın alım anlaşmalarında fiyat düzenleme ve garanti şartları konularında destek verilmesi
Alım sonrası denetiminin yapılması ve açılış bilançosunun hazırlanması.
Satıcı tarafta yer alan şirket bünyesinde de yine aynı titizlikte;
Şirkette değer yaratan ana faktörlerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi
Düzeltilmiş mali tabloların hazırlanması
Şirketin geçmiş dönem performansına bakılarak bağımsız analizinin yapılması ve güçlü bir finansal bir model oluşturulması
Bağımsız bir şekilde çalışma yapılması gereken satıcı taraf ofisinde ihtiyaç duyulacak tüm verilerin hazır tutulması gereken bilgi odasının hazırlanması ve yönetimi
Müzakere sürecinde destek verilmesi
Öngörülen anlaşmanın finansmanı ve vergi danışmanlığı konularında hizmet verilmesi
Satın alım anlaşmalarının fiyat düzenleme ve garanti şartları konularında destek verilmesi
Satış sürecinde doğan muhtemel anlaşmazlıkların yönetilmesi
Yine bir başka hizmet çeşidinde de şirketinizin değerini öğrenmek ve finansal modelleme hizmeti almak isteyebilirsiniz bu kapsamda da öncelikle
İşletmenizin değerini sektöre, pazardaki konumunuza ve rakiplerinizin durumuna göre belirlemek
İşletmenizin değerini belirleyen ana unsurların tespit edilmesi
Geçmiş dönem sonuçlarının analizi ve öngörülen tahmini performansın modellemesi
Uygun iskonto oranları ve çarpanların belirlenip uygulanması
Uygun bir değerleme yöntemi seçilmesi (F/K oranı, net aktif değeri, gelecekteki serbest nakit akımlarının iskonto edilmesi, vs.)
Sistematik ve çok kriterli bir yaklaşım
İş modellerinin doğruluğu ve hassasiyetinin test edilmesi gerekmektedir.
Bir başka hizmet çeşidi olarak ilişkili kurum ve kişilerle iş yapan bir şirket iseniz, grup şirketleri ile beraber işler yapıyorsanız, uluslar arası şirketler topluluğunun üyesi olarak tüm dünyaya yönelik iş yapıyor iseniz tüm bu durumlarda ilişkili kişilerle yaptığınız ticaret ve işlerde transfer fiyatlandırması müessesesi kurallarını dikkate almak durumundasınızdır.

OECD standartları baz alınarak, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan "örtülü kazanç" müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesi ile "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" adı altında yeniden tanımlanmış, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 41/5. maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bahsi geçen düzenlemeler ile 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Transfer Fiyatlandırması uygulaması çerçevesinde; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılan kazançların brüt tutarı üzerinden cezalı Kurumlar Vergisi/ Gelir Vergisi, duruma göre Katma Değer Vergisi ile Gümrük Vergisi tarhiyatı yapılmaktadır. İnceleme Elemanının yorumuna göre eğer kar dağıtımı kabul ediliyorsa cezalı Gelir Vergisi Stopajı tarhiyatı ve son alarak kar payını elde etmiş sayılan ortak açısından da durumuna göre cezalı Gelir Vergisi tarhiyatı yapılmaktadır. Bu sebeple mükellefler tarafından işlemler öncesinde yapılması gereken bazı hazırlıklar bulunmaktadır.
Mükelleflerin öncelikle faaliyet süreçlerini ve ekonomik verilerini analiz ederek, ilişkili kişilerle yapmakta oldukları ticarete yönelik emsal fiyat belirleme yöntemlerini belirlemeleri gerekir. Bu yöntemi belirlemek içinde kar marjı aralığını tespit etmeleri, transfer fiyatlandırması stratejilerini oluşturmaları, oluşturulan stratejilerini pazardaki yapısal ticari değişiklikler ile firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişiklikleri dikkate almak suretiyle periyodik olarak revize etmeleri, ilişkili kişiler ile ticaretin emsallere uygun fiyat veya bedel üzerinden yapıldığını kanıtlamaya yönelik belgelendirme yapmaları gerekmektedir.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak "TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM" doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar "YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU" hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
Şirket olarak bu kapsamda gereken analizler yapılarak şirketinizin kullanacağı transfer fiyatlaması belirleme yönteminin seçimi ve uygulaması ile bildirim zorunluluğu olan formların hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda Transfer Fiyatlandırması uygulaması nedeniyle şirketinizin karşılaşabileceği mali risklerin tanımlanmasına, tanımlanan risklerin minimum düzeye indirilmesine yönelik olarak Firma süreç ve fonksiyon analizi çalışmaları ile Pazardaki yapısal ticari değişikliklerin ve firmanın fonksiyon ya da organizasyon yapısındaki değişikliklerin dikkate alınması suretiyle transfer fiyatlandırması stratejisinin revize edilmesi sağlanır. Yurt dışında ana merkez tarafından oluşturulmuş bir transfer fiyatlaması politikası mevcutsa, bu politikaların ve tanımlanmış yöntemlerin Türkiye'ye adaptasyonu yapılır.
Mevcut transfer fiyatlaması uygulamalarının analizi ile grup transfer fiyatlaması uygulamalarının belgelendirilme sürecinin gözden geçirilmesi, analizi ve risklerin saptanması yapılır. Uygulanacak yöntem konusunda tereddütü bulunan mükelleflerin, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti talebinin hazırlanması ve ön anlaşma sürecinin yönetilmesi sağlanır. Her türlü transfer fiyatlandırılması uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Gelir İdaresi nezdinde ve yargı aşamasında destek hizmetleri istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu" hazırlanması hizmetleri kısmi veya toptan verilebilmektedir.
Bu hizmetler dışında da başta da saydığımız gibi;
1.Tasfiye
2.Devir
3.Birleşme
4.Nevi Değiştirme
5.Şube açılması, kanuni merkezlerin taşınması suretiyle mükellefiyet merkezlerinin başka illere taşınması
6.Şirketlerin genel kurul, sermaye artırımı, sermaye azatlımı, sermaye tespit çalışmalarının gerçekleştirilmesi
7.Yatırım teşvik belgesi ile dahilde işleme belgesi gibi izin işlemleri ile ilgili destek hizmetleri
8.Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Tespit İşlemleri
9.Gider ve Gelir Revizyonları
10.Temel ve Yardımcı Mali Tablolar Oluşturulması ve Analizi
11.Personel Görev Tanımlarının Belirlenmesi
12.Şirket içi koordinasyon, yönlendirme ve Analiz Toplantılarının organizesi
13.Şirket İnsan Kaynakları Yönetiminin gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi
14.Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamalarına Destek ve İş Uyuşmazlıklarına yönelik sürekli Danışmanlık, İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar için iş akitlerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermek
15.Şirket ana sözleşmelerinin tesisi, revizesi
16.Şirketin kanuni temsilcilerinin istenen hukuki yetkilendirme ayarlamalarının yapılması
17.Şirketlerin iç denetim organizasyonlarının kurulması
18.Amme alacaklarından sorumlu Kanuni temsilcilerin kimler olmasının istenmesine yönelik yönetim kurulu ve ortaklık yapılarının düzenlenmesi;
19.Ortaklar arası her türlü sözleşme hazırlanması
20.Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uygulamaları ile özel amaçlı her türlü sözleşme süreçlerine destek sağlanması
21.Gayrimenkullerin kiralanması, satın alınması, satılması, ipotek tesisi ve kaldırılması hususlarında danışmanlık ve destek hizmeti vermek;
 
 
 
 
 
 
 
 
Haber ve Duyurular
 
Kosgeb Teşvikleri
 
SGK Teşvikleri
 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
 
Şirket kurma maliyeti nedir?
Şirket kurma maliyeti konusunda en merak edilenleri dilerseniz hızlı bir şekilde analiz edelim.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılmayacaksa ortalama 700 TL tutmaktadır.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılacaksa ortalama 1400 TL tutmaktadır.
Limited Şirket Kurulum maliyeti ortalama 2500-4500 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Anonim Şirket Kurulum maliyeti ortalama 3500-5000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
 
Şahıs şirketi kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık(artık e-devlet'ten işlemler yapılmaktadır) ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Şirket kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Limited şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir?
Bir muhasebecinin en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Şirket kurmaya karar vermiş, bununla ilgili maliyeti ve yapacağı işleri planlayan girişimcilerin en sık sorduğu soruların başında gelmektedir. Bu yazımızda bu soruya detaylı bir şekilde cevap vereceğiz.
 
Şirket Kurmak Kaç Gün Sürer?
Şirket kurma süreleri genelde vergi dairelerinde ki yoğunluğa göre değişmektedir.
Şahıs şirketi kurmak ortalama 3 iş günü sürmektedir. Ancak mali müşaviriniz TÜRMOB kaşesini kullanarak birkaç saat içinde şahıs şirketi kurabilir.
 
Limited Şirket Mali Müşavir Ücretleri 2018
Limited şirket kurma süreci ve bu süreçte kurulumun ardından ödenecek olan mali müşavir ücretleri hakkında merak edilenleri bu yazımızda sizlere aktarmak istiyoruz. Mali müşavir ücretleri konusu hepimizin bildiği gibi muhasebe sektöründe tam anlamı ile netliğe dökülmeyen ana unsurlardan birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu alanda 2019 yılı güncel mali müşavir ücretlerinin nasıl belirlendiğini TÜRMOB tarifelerini baz alarak sizlere aktaralım. Genel olarak bakıldığında mali müşavirlik ücretleri yapılan işin mahiyeti ve şirketinizin istihdam etmekte olduğu personel sayısı baz alınarak iki ana kategoride bulunan faktörlerin irdelenmesi ile oluşturulmaktadır. Limited şirketinizin bulunmakta olduğu sektör ve çalıştırtmakta olduğunuz personel sayısı baz alınarak belirlenmekte olan fiyat sistemini dilerseniz ayrıntılı inceleyelim.
 
2018 Asgari Ücret Tutarları
2018 Asgari Ücret Tutarları 2018 Asgari ücret tutarı maliyet hesaplamasına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir.
 
Asgari Ücret Artışı Prim Desteği Koşulları
Sirküler: SGK 2018/4 2018 yılı için asgari ücrette artışa devlet desteği sağlayan düzenlemenin yer aldığı 6661 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi. Teşvikten Yararlanma Şartları 1. 5510 sayılı SSGSSKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta ….
 
 

   
 
kurumsal
 
Hakkımızda
altciz
Referanslar
altciz
Genel Mali Bilgiler
altciz
Biz Kimiz
altciz
 
 
 urunler
Destekler
altciz
Personel Teşvikleri
altciz
 
urunler
Muhasebe Hizmetleri
altciz
İç Denetim Hizmetleri
altciz
Revizyon Hizmetleri
altciz
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
altciz
Ücret Tarifesi
altciz
Vergiiade ve Mahsup İşlemleri
altciz
 
 iletisim
Maltepe Mah. Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1 Meridyen Plaza
Merter, Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 438 65 18
GSM: 0542 807 35 15
e-mail: volkan@sehrimusavirlik.com
www.sehrimusavirlik.com