Şehri Müşavirlik
 
 
 
 
13
VERGİ İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ
KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE MAHSUBEN İADELER
GENEL AÇIKLAMALAR:  
KDVK 84 Seri Nolu Genel Tebliği ile Katma değer vergisinde mahsuben iadelere ilişkin genel açıklamalar yer verilmiştir. 84 Seri Nolu Kdv Genel Tebliğinde “1.1. Mahsup Yoluyla İade” başlıklı bölümünde “Katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, (107 Nolu KDV tebliği ile değişen ibare) adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.” denilmektedir. 
107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile katma değer vergisi iadelerinde mükellefin mal ve hizmet satın aldığı mükelleflerin vergi borçlarına mahsup imkanı ortadan kaldırılmış, ortakların borçlarına mahsup imkanı ise, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ifadesine yer verilerek sınırlama getirilmiştir. 
Kamuya Ait Kuruluşlara İade :
Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, köylere, belediyelere ve bunların teşkil ettikleri birliklere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile Devlet eliyle kurulan üniversitelere, kanunla kurulan emekli ve yardım sandıklarına ait mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri, 84 Nolu Tebliğin (I/1.1.3.) bölümünde yer alan belgelerin (nakden iade talep edilmesi halinde buna ilişkin dilekçe) ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 
Bu mükelleflerin, sermayelerinin % 51 veya daha fazlasının yukarıda belirtilen kurum veya kuruluşlara ait olduğunu, ortakları olan kamu kuruşlarından alacakları bir yazı ile bir defaya mahsus olmak üzere tevsik etmeleri, sermaye ve ortaklık yapılarında herhangi bir değişiklik olması halinde de, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde durumlarını bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekir. 

Mahsup Talebi ve Dilekçesi

Mahsup talebinin geçerlik kazanabilmesi için talebin bir dilekçe ile yapılması şarttır. İade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubunun da talep edilmesi mümkündür. Ancak bu borçlar muaccel hale geldikçe mahsup talebinin, muaccel hale gelen her borç için ayrı dilekçe verilmek suretiyle yenilenmesi gerekir.
Vergi daireleri, mükellefin vergi borcuna mahsup talebinde bulunması halinde mahsup dilekçesi ve eklerini inceleyecektir. Bu incelemede belgelerde veya belgelerin içeriğinde herhangi bir eksiklik tespit ederse, bu durumu mükellefe yazı ile bildirecektir. Bu bildirimin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde mükellef eksikliği giderirse, mahsup işlemi, mükellefin mahsup dilekçesini verdiği tarih itibariyle yerine getirilecek, gecikme zammı uygulanmayacaktır. Ancak bu süre zarfında eksiklik tamamlanmaz ise, mahsup işlemi eksikliğin giderildiği tarih itibariyle yapılacak, borcun vadesi tarihi ile eksikliğin giderildiği tarihler arasındaki süre için gecikme zammı uygulanacaktır. 
İade alacaklısı mükellef,  ortaklarının vergi borçları ile ilgili vergi dairesine vereceği dilekçede, lehine mahsup talebinde bulunacağı ortağının adı, soyadı, ünvanı, adresi, vergi dairesi, sicil numarası, mahsubu istenen borcun cinsi, tutarı, vade tarihini bildirmesi gerekmektedir.
Katma değer vergisi iade alacaklısı Kollektif şirket veya adi ortakların şahsi vergi borçlarına SSK prim borçlarına ve ithalde alınan vergilere mahsup talebinde bulunması durumunda Ortakların şahsi vergi borcunun türü önemli değildir.
Kollektif şirketler, adi ortaklıklar ile eshamlı komandit şirketler ortaklarının vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere, SSK prim borçlarına mahsubu talepleri iade alacaklarının ortakların vergi borçlarına mahsubu ile ilgili dilekçeye, diğer ortakların mahsup yapılmasına izin verdiğini gösteren noter tasdikli belgeler de eklenir. 
İade alacağının SSK prim borçlarına mahsubuna ilişkin dilekçede; katma değer vergisi iadesinin doğduğu dönem, mahsubu istenilen tutar, mahsubu istenilen primin borçlusu durumundaki kişi ve kuruluşların adı, soyadı, unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, prim borcunun ait olduğu SSK şubesi ve prim borcu tutarları belirtilir.
Mahsup talep dilekçesi ve mahsup için gerekli belgelerin taahhütlü posta ile gönderilmesi mümkündür. Bu durumda dilekçe ve ekleri, postaya verilme tarihinde vergi dairesine ibraz edilmiş sayılır.(Maliye Bakanlığı 27/12/1995 tarih 72200 sayılı müktezası)
Mahsubun inceleme raporu veya teminat karşılığında yapıldığı durumlarda, mahsup işlemi mahsup talep dilekçesi tarihi itibariyle değil, teminat mektubu ve inceleme raporunun vergi dairesine geldiği tarih itibariyle yapılır. Mahsup işleminde YMM’ler tarafından düzenlenen raporların geçerli kabul edilmesi söz konusu ise, YMM raporunun vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibariyle mahsup talebi yerine getirilir. Mahsup talep dilekçesinde YMM raporunun ibraz edileceğinin bildirilmiş olması, mahsup işleminin bu tarih itibariyle yerine getirilmesi gerekmez.(Maliye Bakanlığı 07/04/1995 tarih 18474 sayılı müktezası) 
Mahsup dilekçesi ve iade için aranan belgelerin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte vergi dairesine ibraz edilmiş olması kaydıyla, vergi dairelerince yapılan işlemler sırasında meydana gelen gecikme nedeniyle zamanında mahsubu yapılamayan vergiler için gecikme zammı uygulanmaz. Belgelerin beyanname verildikten sonra tamamlanması halinde, belgelerin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla işlem yapılır.
Ancak KDV iadesi için mahsup talep dilekçesi dışında gerekli diğer belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, aksine talepte bulunuluncaya kadar, mükellefin kendi vergi borçları için mahsup talebinde bulunduğu kabul edilir. İadeye hak kazanılan tutarla sınırlı olmak üzere, mükellefin belgelerini ibraz ettiği tarih itibarıyla vadesi geçmiş vergi borçlarına bu tarihten sonra gecikme zammı uygulanmaz, bu tarihten sonra muaccel olacak vergi borçları için ise gecikme zammı hesaplanmaz. 
Mahsup talebi, iadenin türüne göre dilekçeye eklenmesi gereken  belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez. Mahsup talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamelerinin teyidi beklenmez. Ancak teyidin olumlu gelmemesi halinde mahsup tarihi itibarıyla gerekli tarhiyat işlemi yapılır. 
İhracat ve ihraç kayıtlı mal teslimlerinden doğan KDV iadelerinin iade hakkı sahibi mükellefin kendi vergi borcuna (ithalde ödenmesi gereken vergiler hariç) mahsubunun istenmesi halinde, mahsup işleminin 15 gün içerisinde sonuçlanması şartı 84 nolu tebliğin (1.1.1.2) bölümünde belirtilmiştir. Buna göre;
İhracat ve ihraç kayıtlı teslimler dışındaki iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iadelere ilişkin mahsup talepleri ile,
İhracat ve ihraç kayıtlı teslimlerden doğan iadelerin, iade hakkı sahibi mükelleflerin kendi vergi borçlarına mahsup dışındaki mahsup taleplerinde,mahsup işlemlerinin tamamlanması için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. 
Sürekli (birbirini izleyen 12 vergilendirme dönemi) teminatsız ve incelemesiz  mahsup talep eden mükelleflerin belirli bir dönemi incelemeye tabi tutulması gerekir.(1999/2 Sıra Nolu Vergi Denetimi ve Koordinasyon İç Genelgesi) Ancak birbirini izleyen 12 vergilendirme döneminden sonraki mahsup talepleri için incelemenin sonuçlandırılması gerekmez.
İflas eden mükelleflerin iflastan önceki tarihlere ait olup belge noksanlığı nedeniyle iflastan sonra hak kazandığı iade tutarlarının nakden veya mahsuben iade talepleri inceleme sonucuna göre yerine getirilmelidir.(Maliye Bakanlığı 29/08/1990 tarih 74788 sayılı müktezası)
Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın temlikine ilişkin bu talebin yazılı şekilde yapılması ve yazıda alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. (84 KDVGT I/1.1.4)
  Uygulamada mükelleflerin özel vekaletname ile yetki verdikleri vekillerinin de nakden ve mahsuben iade talebinde bulunmaları mümkündür. Ancak düzenlenen vekaletnamede vekil tayin edilen kişinin azil edilmesi halinde azil tarihi ile durumun vergi dairesine bildirildiği tarih arasında geçen süre içerisinde vergi dairesince yapılacak işlemlerden vergi dairesinin sorumlu olmadığına ilişkin bir şerhin yer alması gerekmektedir. (08/02/1989 tarih 11285 sayılı M.B. Müktezası)          
1-KENDİ VERGİ BORCUNA MAHSUP :
  İade alacağı öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilir. Artan bir miktar olursa mükellefin isteğine bağlı olarak; kendisinin, adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına mahsup yapılır.
Bir mükellefin KDV iadesi alacağı; 
- Öncelikle kendisinin vergi dairelerine borcu varsa bu borca mahsup edilir. Vergi dairesine borcu varken, bu borca değil de gümrük vergisi borcuna veya SSK prim borcuna mahsup yapılmaz.
- Mükellefin kendisinin vergi dairesine borcu yoksa veya vergi dairesine olan borcu mahsup edildikten sonra kalan tutar, mükellefin talebine bağlı olarak kendisinin gümrük idaresine veya SSK primi borçlarına ya da adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) gerek vergi dairelerine, gerek gümrük idaresine, gerekse SSK primi borçlarına mahsup edilir. Kendisinin vergi dairesine borcu yoksa, diğer mahsup taleplerinde bir öncelik sırası yoktur. Örneğin kendisinin SSK’ya borcu varken bu borca değil de ortağının SSK primi borcuna veya ortağının vergi dairesine borcu varken bu borca değil de ortağının SSK primi borcuna mahsup talep edebilir.
Öte yandan, katma değer vergisi alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihinden vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannameleri vermeleri gerekmektedir. Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen belgelerin de beyannameye ekleneceği tabiidir. 
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri özel esaslara göre yerine getirilir. Şu kadar ki, bu kapsama giren iade hakkı sahibi mükelleflerin kendilerine ait vergi ve SSK prim borçları için yapacakları mahsup talepleri genel esaslara göre yerine getirilir. (87 KDVGT)
Yapım işlerinden doğan KDV iade taleplerinde 1.000 YTL ye kadar mükellef incelemesiz, teminatsız, YMM raporsuz sadece kendi vergi borçlarına mahsubunu talep edebilir. 
90 KDVK genel tebliği ile yayınlanan Yabancılara Taşımacılık  fuar  sergi panayırlara katılım ile ilgili iade de kendi vergi borçlarına mahsup imkanı yoktur. 
2-ORTAKLARININ VERGİ BORCUNA MAHSUP
84 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde  “Mahsup Edilebilecek Borçlar” başlıklı “1.1.1.1. İthalde Alınanlar Dışındaki Vergi Borçlarına Mahsup” bölümünde, “Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini; kendilerinin, (107 Nolu KDV tebliği ile değişen ibare)  adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) vergi borçlarına, ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsubunu talep etmeleri halinde, mahsup için aranan belgelerin ibraz edilmiş olması kaydıyla iade talepleri yerine getirilir. 
107 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile katma değer vergisi iadelerinde ortakların borçlarına mahsup imkanı adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ifadesine yer verilerek sınırlama getirilmiştir. Anonim ve limited şirketlerde ortakların borçlarına mahsup imkanı kaldırılmıştır.
Mükellefler iade alacaklarını; ortaklarının ithalde alınan vergilerden doğan borçlarına mahsubunu talep edebilirler. Mahsup için, ilgili gümrük idaresinden mükellefin vergi dairesine hitaben yazılan ve ithalde alınan vergiler ile varsa gecikme faizi, zam ve ceza tutarları ile ödemenin yapılacağı gümrük saymanlığı ve hesap numarasını belirtir bir yazı alınır. Mahsup tutarını gösteren saymanlıklar arası işlem fişi ilgili gümrük saymanlığına gönderilir. Herhangi bir nedenle mahsup yapılamaması halinde, gümrük saymanlığınca düzenlenecek saymanlıklar arası işlem fişi ile mahsup edilemeyen tutar ilgili vergi dairesine derhal iade edilir.
İndirimli orana tabi işlemlerden dolayı ortaya çıkan KDV iade alacaklarında Sadece faaliyetleri indirimli orana tabi işlemlerden oluşan Kollektif şirketler ile adi ortaklıklar (şirketler) adına şirket ortaklarının vergi(ithalde alınanlar dahil) ve SSK prim borçlarına da mahsup edilebilecektir. (106 nolu tebliğ)
3-SSK Prim Borçlarına Mahsup
Mükellefler iade alacaklarını; kendilerinin, (107 Nolu KDV tebliği ile değişen ibare)  adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) SSK prim borçlarına (Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi, İdari Para Cezası, Tasarruf Teşvik Kesintisi Katkı Payı, Konut Edindirme Yardımı ve benzerleri ile ferilerine) mahsubunu talep edebilirler. 
Bu talep, mükellefin Sosyal Sigortalar Kurumundan alıp mahsup dilekçesine ekleyeceği, mahsubu talep edilecek prim borçlarını ve varsa gecikme zammı tutarlarını gösteren belgeye göre değerlendirilir. Bu belgeye prim alacaklısı SSK şubesinin banka hesap numarası da yazılır. Mahsup edilecek prim borcu tutarları mükellefin vergi dairesince ilgili şubenin banka hesap numarasına gönderilir. Bu şubelerdeki prim borcu vergi iadesi talep eden mükellefin kurumdan getirdiği belgelerin tesliminden sonra ödeme veya diğer nedenlerle vergi dairelerince gönderilen tutara göre azalmışsa, prim borcu tutarından arta kalan kısım ilgili SSK şubesi tarafından derhal vergi dairesine iade edilecektir. Arta kalan tutarın prim borçlusuna iadesi veya ileride doğacak prim borçlarına mahsup edilmek üzere bekletilmesi mümkün değildir. 
Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarının tahsilinde de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulandığından, vergi dairesince bu işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte prim borcunun vadesinin geçmiş olması halinde, borcun vade tarihi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemenin yapıldığı tarihler arasında gecikme zammı uygulanabileceği hususunun mükelleflerce göz önünde bulundurulması gerekir. 
4- ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORÇLARINA MAHSUP
99 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile “Bu tebliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/Ocak ve izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar da dahil vergi borçlarına ve SSK prim borçlarına mahsup edilecektir. Bu alacakların, 01/10/2006 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına da mahsubu talep edilebilecektir.” ifadesine yer verilerek indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iadesinde mükellefin kendisinin elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup imkanı getirilmiştir.
101 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile “1- İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan Kdv İade Alacaklarının Elektrik Ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubu 
KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde; Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden (2) temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.” denilerek hükme bağlanmıştır.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının, yılı içinde ithalde alınanlar dahil kendi vergi borçları ile SSK prim borçlarına mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenmiş, aynı Tebliğde bu alacakların 1/10/2006 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubunun da talep edilebileceği açıklanmıştır. 
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin kendi elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir. 
Elektrik ve doğalgazı, % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin eden iade hakkı sahipleri, bu kuruluşlara başvurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklarına mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecekler ve bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmek üzere fatura bedellerinin yatırılacağı bir banka hesap numarası talep edeceklerdir. 
Satıcı kuruluşlar, % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden olduklarını da belirtmek suretiyle fatura bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarasını gösteren yazıyı mükellefe vereceklerdir. Mükellefler, satıcılardan alacakları yazı veya yazıları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir dilekçe ekinde bağlı oldukları vergi dairesine verecekler, dilekçede, indirimli orana tabi işlemlerinden doğan iade alacaklarının doğalgaz ve/veya elektrik borçlarına mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirteceklerdir. Dilekçe ve eki, vergi dairesince doğalgaz/elektrik satıcısı işletmeden alınacak teyit sonrasında geçerlik kazanacaktır. Dilekçede yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, mükellefler tarafından değişiklikler gecikmeden vergi dairesine bildirilecektir.
Mahsup uygulamasına, 2006/Ekim dönemine ait olup Kasım ayında verilecek KDV beyannamesinin verildiği tarihten sonra muaccel hale gelecek elektrik ve doğalgaz borçları ile başlanacaktır. 
Mahsup talebi, KDV beyannamesinin verilmesinden sonra bir dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçeye, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde belirtilen belgelerin yanı sıra, doğalgaz/elektrik faturasının iadeyi talep eden firma yetkililerince aslına uygunluğu kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanmış fotokopisi eklenecektir. Bu faturada yer alacak ceza, faiz vb. unsurlar da mahsuba esas tutara dahil olacaktır. 
Mahsup talebi için fatura örneğinin ibrazı zorunludur. Satıcı kuruluş yetkililerince onaylanmış da olsa, borcun miktarını gösteren fatura dışındaki belge veya yazılara dayanılarak mahsup yapılmayacaktır. Mahsup dilekçesinde doğalgaz/elektrik dağıtıcısı kuruluşun banka hesap numarası da belirtilecektir. 
KDV beyannamesinde indirimli orana tabi işlemlerin yanı sıra diğer işlemlerden doğan iade alacaklarının bulunması da mümkündür. Toplam iade alacağından öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki kendi vergi borçlarına mahsup yapılacaktır. Bu mahsup işleminden sonra indirimli orana tabi işlemlere ait bir KDV alacağının kalması halinde kalan tutar, mükellefin isteğine bağlı olarak kendi SSK prim borçları ile doğalgaz/elektrik borçlarına mahsup edilecektir. İndirimli orana tabi işlemler dışındaki diğer iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV alacaklarının doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle mahsup dilekçesinde; 
- İade alacağının, indirimli orana tabi işlemler dahil, iade hakkı doğuran işlem türleri itibariyle tutarları, 
-  Muaccel hale gelmiş kendi vergi borçlarının toplam tutarı, 
-  Bu borç tutarının, iade hakkı doğuran işlemlerden hangilerine ilişkin alacağa mahsup edileceği, 
-  Bu mahsuptan sonra, indirimli orana tabi işlemlerden kalacak iade tutarı (A), 
-  Varsa, indirimli orana tabi işlemlere ait olup geçmiş dönemlerde mahsup edilemeyen iade alacağı (B), 
-  (A + B) toplamından doğalgaz/elektrik borçları ve/veya SSK prim borçlarına mahsubu talep edilen tutar, 
-  İndirimli orana tabi işlemlere ait iade alacağından bu dönemde mahsup edilemeyen ve gelecek döneme aktarılan iade tutarı, bir tablo halinde yer alacaktır. 
Mahsubun yapılabilmesi için mahsup dilekçesi ve eklerinin en geç fatura son ödeme (vade) tarihinden 10 gün önce vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi gerekir. Dilekçe, fatura örneği ve diğer eklerin bu tarihten sonra verilmesi halinde mahsup talebi yerine getirilmeyecektir. 
Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yapılmasından sonra mahsup tutarı, vergi dairesi tarafından faturayı düzenleyen kuruluşun banka hesap numarasına vade tarihine kadar aktarılacaktır. Herhangi bir nedenle faturadaki tutardan fazla bir aktarma yapılmışsa fark, faturayı düzenleyen kuruluş tarafından gecikmeden vergi dairesine iade edilecektir. Bu farkın faturayı düzenleyen kuruluş tarafından, borçluya nakden veya daha sonraki fatura bedellerinden mahsup suretiyle iadesi mümkün değildir. 
Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi, belgelerin eksik ya da hatalı olması gibi nedenlerle mahsup işleminin faturanın vadesine kadar yapılamaması halinde, faturayı düzenleyen kuruluşun fatura borcunu, adına fatura düzenlenen alıcıdan talep edeceği hususunun mükelleflerce göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca, mahsup tutarının fatura bedelini karşılamaması halinde, mahsup sonrasında kalan fatura borcunun faturayı düzenleyen kuruluş tarafından adına fatura düzenlenen mükelleften aranacağı tabiidir. 
Özel Esaslar Kapsamına Giren Mükellefler 
84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “II.Özel Esaslar” bölümünde yapılan açıklamalar, aynı Tebliğin (IV/2) bölümüne göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacakları için de geçerlidir. 
84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “II. Özel Esaslar” başlıklı bölümünün girişinde, özel esaslar kapsamına giren mükelleflerden iade alacağını kendi vergi veya SSK prim borçlarına mahsubunu isteyenlerin iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirileceği açıklanmıştır. Bu uygulamanın, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağını, doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubunu talep eden mükellefler için de geçerli olması uygun görülmüştür. 
Buna göre, özel esaslar kapsamına giren ve indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarını kendi vergi, SSK ve doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin bu talepleri genel esaslara göre yerine getirilecektir.” ifadesi yer verilerek elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup işleminin nasıl yapılması gerektiği açıklanmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Haber ve Duyurular
 
Kosgeb Teşvikleri
 
SGK Teşvikleri
 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
 
Şirket kurma maliyeti nedir?
Şirket kurma maliyeti konusunda en merak edilenleri dilerseniz hızlı bir şekilde analiz edelim.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılmayacaksa ortalama 700 TL tutmaktadır.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılacaksa ortalama 1400 TL tutmaktadır.
Limited Şirket Kurulum maliyeti ortalama 2500-4500 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Anonim Şirket Kurulum maliyeti ortalama 3500-5000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
 
Şahıs şirketi kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık(artık e-devlet'ten işlemler yapılmaktadır) ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Şirket kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Limited şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir?
Bir muhasebecinin en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Şirket kurmaya karar vermiş, bununla ilgili maliyeti ve yapacağı işleri planlayan girişimcilerin en sık sorduğu soruların başında gelmektedir. Bu yazımızda bu soruya detaylı bir şekilde cevap vereceğiz.
 
Şirket Kurmak Kaç Gün Sürer?
Şirket kurma süreleri genelde vergi dairelerinde ki yoğunluğa göre değişmektedir.
Şahıs şirketi kurmak ortalama 3 iş günü sürmektedir. Ancak mali müşaviriniz TÜRMOB kaşesini kullanarak birkaç saat içinde şahıs şirketi kurabilir.
 
Limited Şirket Mali Müşavir Ücretleri 2018
Limited şirket kurma süreci ve bu süreçte kurulumun ardından ödenecek olan mali müşavir ücretleri hakkında merak edilenleri bu yazımızda sizlere aktarmak istiyoruz. Mali müşavir ücretleri konusu hepimizin bildiği gibi muhasebe sektöründe tam anlamı ile netliğe dökülmeyen ana unsurlardan birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu alanda 2019 yılı güncel mali müşavir ücretlerinin nasıl belirlendiğini TÜRMOB tarifelerini baz alarak sizlere aktaralım. Genel olarak bakıldığında mali müşavirlik ücretleri yapılan işin mahiyeti ve şirketinizin istihdam etmekte olduğu personel sayısı baz alınarak iki ana kategoride bulunan faktörlerin irdelenmesi ile oluşturulmaktadır. Limited şirketinizin bulunmakta olduğu sektör ve çalıştırtmakta olduğunuz personel sayısı baz alınarak belirlenmekte olan fiyat sistemini dilerseniz ayrıntılı inceleyelim.
 
2018 Asgari Ücret Tutarları
2018 Asgari Ücret Tutarları 2018 Asgari ücret tutarı maliyet hesaplamasına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir.
 
Asgari Ücret Artışı Prim Desteği Koşulları
Sirküler: SGK 2018/4 2018 yılı için asgari ücrette artışa devlet desteği sağlayan düzenlemenin yer aldığı 6661 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi. Teşvikten Yararlanma Şartları 1. 5510 sayılı SSGSSKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta ….
 
 

   
 
kurumsal
 
Hakkımızda
altciz
Referanslar
altciz
Genel Mali Bilgiler
altciz
Biz Kimiz
altciz
 
 
 urunler
Destekler
altciz
Personel Teşvikleri
altciz
 
urunler
Muhasebe Hizmetleri
altciz
İç Denetim Hizmetleri
altciz
Revizyon Hizmetleri
altciz
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
altciz
Ücret Tarifesi
altciz
Vergiiade ve Mahsup İşlemleri
altciz
 
 iletisim
Maltepe Mah. Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1 Meridyen Plaza
Merter, Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 438 65 18
GSM: 0542 807 35 15
e-mail: volkan@sehrimusavirlik.com
www.sehrimusavirlik.com