Şehri Müşavirlik
 
 
 
 
3
EKONOMİ-TİCARET BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ( YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ)
DESTEK UNSURLARI
Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 
Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

 
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
 
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 
Faiz Desteği: Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır

 
Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
  .
 
 
ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.
Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları;

*Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,  

*Madencilik yatırımları, 

*Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

*Savunma sanayi yatırımları,

*Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar, 

Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı yatırımları,

* Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,

*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,

*Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındakiyatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar, 

*3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,

*Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

*Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,

*Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,

*Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,

*Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

*Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

*Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

*Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.  

*Lisanslı depoculuk yatırımları.

*Nükleer enerji santrali yatırımları.

*Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.

 

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı  asgarİ                                                            1.000.000.000.00 TL

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve                                              200.000.000.00 TL

Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları 

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 

Elektronik Sanayi Yatırımları 

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları                                                     50.000.000.00 TL

İlaç Üretimi Yatırımları 

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 

Makine İmalatı Yatırımları 

Nihai Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar

 

ALT BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA
Aşağıda belirtilen yatırımlara, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından alt bölgelerde sağlanan daha avantajlı destekler sağlanacaktır:

*Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar veya imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar, 

*Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar. 

 

OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları ise;
***İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve 3. bölgede gerçekleştirilecekler 4. Bölge desteklerinden, 4., 5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecekler ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır.
***Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.
 
 
 
 
 
EKONOMİ BAKANLIĞI
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
UYGULAMALAR
 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
1- Genel Teşvik Uygulamaları
2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3- Öncelikli Yatırımların Teşviki
4- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
5- Stratejik Yatırımların Teşviki
 Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası     
Gümrük Vergisi Muafiyeti     
Vergi İndirimi    
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği    
Gelir Vergisi Stopajı Desteği*     
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği*    
Faiz Desteği **   
Yatırım Yeri Tahsisi    
KDV İadesi*** 
* Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki OSB’lerde ve Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.
2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
EKONOMİ BAKANLIĞI
 Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:
1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara
Adana Balıkesir
Afyonkarahisar Adıyaman
Ağrı Antalya
Aydın Bilecik
Amasya Aksaray
Ardahan Bursa
Bolu Burdur
Artvin Bayburt
Batman Eskişehir
Çanakkale Gaziantep
Bartın Çankırı
Bingöl İstanbul
Denizli Karabük
Çorum Erzurum
Bitlis İzmir
Edirne Karaman
Düzce Giresun
Diyarbakır Kocaeli
Isparta Manisa
Elazığ Gümüşhane
Hakkari Muğla
Kayseri Mersin
Erzincan Kahramanmaraş
Iğdır
Kırklareli Samsun
Hatay Kilis
Kars
Konya Trabzon
Kastamonu Niğde
Mardin
Sakarya Uşak
Kırıkkale Ordu
Muş
Tekirdağ Zonguldak
Kırşehir Osmaniye
Siirt
Yalova
Kütahya Sinop
Şanlıurfa
Malatya Tokat
Şırnak
Nevşehir Tunceli
Van
Rize Yozgat
Sivas
8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
 Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
o 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL,
o 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL’dir.
EKONOMİ BAKANLIĞI
 Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
 Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.
 Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.
DESTEK UNSURLARI
Katma Değer Vergisi İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
Vergi İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
Faiz Desteği:
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi:
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
EKONOMİ BAKANLIĞI
Katma Değer Vergisi İadesi:1
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.
GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi*
Yatırıma Katkı Oranı* (%)
OSB ve EB Dışı
15
20
25
30
40
50
OSB ve EB İçi
20
25
30
40
50
55 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB ve EB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB ve EB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Faiz Desteği İç Kredi YOK YOK 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar
*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
1 2017-2018 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.
Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:
o Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,
o Madencilik yatırımları,
o Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
o Savunma sanayi yatırımları,
o Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar,
o Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı yatırımları,
o Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,
o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,
o Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
o 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,
o Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
o Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
o Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,
o Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,
o Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,
o Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
o Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
o Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
o Lisanslı depoculuk yatırımları.
o Nükleer enerji santrali yatırımları.
o Belirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.
EKONOMİ BAKANLIĞI
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları Destek Oran ve Süreleri*
KDV İstisnası
VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı Oranı (%)
40**
Vergi İndirimi (%)
80** Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan
* 1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği,
6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği
**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
1000 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
Makine İmalatı Yatırımları Nihai Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar
EKONOMİ BAKANLIĞI
Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI
KDV İstisnası
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi*
Yatırıma Katkı Oranı* (%)
OSB ve EB Dışı
25
30
35
40
50
60
OSB ve EB İçi
30
35
40
50
60
65 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi OSB ve EB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB ve EB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
10 yıl
EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar
* İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.
o Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
o Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
o Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
o Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması.
Ayrıca, asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemez.
Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
EKONOMİ BAKANLIĞI
STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları BÖLGELER I II III IV V VI
KDV İstisnası
VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı Oranı* (%)
50 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Destek Süresi 7 yıl (6. bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi
VAR Faiz Desteği İç kredi 5 puan Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 puan
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği
10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)
KDV İadesi
VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)
* İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.
ALT BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA
 Aşağıda belirtilen yatırımlara, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından alt bölgelerde sağlanan daha avantajlı destekler sağlanacaktır:
o Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar veya imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar,
o Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar.
 OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları ise; İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve 3. bölgede gerçekleştirilecekler 4. Bölge desteklerinden, 4., 5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecekler ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır.
 Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.
 
 
     Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri »
 
 
 
 
Haber ve Duyurular
 
Kosgeb Teşvikleri
 
SGK Teşvikleri
 
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
 
Şirket kurma maliyeti nedir?
Şirket kurma maliyeti konusunda en merak edilenleri dilerseniz hızlı bir şekilde analiz edelim.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılmayacaksa ortalama 700 TL tutmaktadır.
Şahıs Şirketi eğer ticaret odası kaydı yapılacaksa ortalama 1400 TL tutmaktadır.
Limited Şirket Kurulum maliyeti ortalama 2500-4500 TL arasında değişiklik göstermektedir.
Anonim Şirket Kurulum maliyeti ortalama 3500-5000 TL arasında değişiklik göstermektedir.
 
Şahıs şirketi kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık(artık e-devlet'ten işlemler yapılmaktadır) ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Şirket kurmak için gerekenler nelerdir?
Şirket kurmak için gideceğiniz iki kurum vardır. Muhtarlık ve Noter…
Şahıs Şirketleri İçin:
Muhtardan veya E-Devletten;
İkametgah – Resimli veya resimsiz – (İki adet)
Nüfus Cüzdan Sureti – Resimli veya resimsiz (İki adet)
Noterden;
İmza Beyannamesi – (Bir adet)
Tescil Talepnamesi (Unvan altında İmza Beyannamesi) (Bir adet)
Limited şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir?
Bir muhasebecinin en sık karşılaştığı sorulardan biridir. Şirket kurmaya karar vermiş, bununla ilgili maliyeti ve yapacağı işleri planlayan girişimcilerin en sık sorduğu soruların başında gelmektedir. Bu yazımızda bu soruya detaylı bir şekilde cevap vereceğiz.
 
Şirket Kurmak Kaç Gün Sürer?
Şirket kurma süreleri genelde vergi dairelerinde ki yoğunluğa göre değişmektedir.
Şahıs şirketi kurmak ortalama 3 iş günü sürmektedir. Ancak mali müşaviriniz TÜRMOB kaşesini kullanarak birkaç saat içinde şahıs şirketi kurabilir.
 
Limited Şirket Mali Müşavir Ücretleri 2018
Limited şirket kurma süreci ve bu süreçte kurulumun ardından ödenecek olan mali müşavir ücretleri hakkında merak edilenleri bu yazımızda sizlere aktarmak istiyoruz. Mali müşavir ücretleri konusu hepimizin bildiği gibi muhasebe sektöründe tam anlamı ile netliğe dökülmeyen ana unsurlardan birisi olarak gözler önüne gelmektedir. Bu alanda 2019 yılı güncel mali müşavir ücretlerinin nasıl belirlendiğini TÜRMOB tarifelerini baz alarak sizlere aktaralım. Genel olarak bakıldığında mali müşavirlik ücretleri yapılan işin mahiyeti ve şirketinizin istihdam etmekte olduğu personel sayısı baz alınarak iki ana kategoride bulunan faktörlerin irdelenmesi ile oluşturulmaktadır. Limited şirketinizin bulunmakta olduğu sektör ve çalıştırtmakta olduğunuz personel sayısı baz alınarak belirlenmekte olan fiyat sistemini dilerseniz ayrıntılı inceleyelim.
 
2018 Asgari Ücret Tutarları
2018 Asgari Ücret Tutarları 2018 Asgari ücret tutarı maliyet hesaplamasına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir.
 
Asgari Ücret Artışı Prim Desteği Koşulları
Sirküler: SGK 2018/4 2018 yılı için asgari ücrette artışa devlet desteği sağlayan düzenlemenin yer aldığı 6661 sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi. Teşvikten Yararlanma Şartları 1. 5510 sayılı SSGSSKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta ….
 
 

   
 
kurumsal
 
Hakkımızda
altciz
Referanslar
altciz
Genel Mali Bilgiler
altciz
Biz Kimiz
altciz
 
 
 urunler
Destekler
altciz
Personel Teşvikleri
altciz
 
urunler
Muhasebe Hizmetleri
altciz
İç Denetim Hizmetleri
altciz
Revizyon Hizmetleri
altciz
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
altciz
Ücret Tarifesi
altciz
Vergiiade ve Mahsup İşlemleri
altciz
 
 iletisim
Maltepe Mah. Ali Rıza Gürcan Cad.
Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1 Meridyen Plaza
Merter, Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 438 65 18
GSM: 0542 807 35 15
e-mail: volkan@sehrimusavirlik.com
www.sehrimusavirlik.com